Dr. med. Ulf-Joachim Gerlach

Orthopädie, Septische Orthopädie, Septische Unfallchirurgie
Gerlach_1

BG Klinikum Hamburg
Bergedorfer Straße 10
21033 Hamburg

Tel.: 040 7306 2413
Fax.: 040 7306 2407
Mail: u.j.gerlach@bgk-hamburg.de
Web: http://www.bg-klinikum-hamburg.de